Wedstrijdreglement

1. De Organisator

De tombola wordt georganiseerd door de Feitelijke Vereniging Lions Club Keerbergen Drie Dennen, waarvan het voorzitterschap actueel wordt waargenomen door Thierry Dings, Sleestraat nr. 4 te Bonheiden.

2. Wie kan deelnemen?

Enkel personen ouder dan 18 jaar kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. 

Deelname gebeurt door aankoop van loten van 5,00 EUR/lot of 50,00 EUR voor 13 loten. 

De loten kunnen aangekocht worden via de leden van de Organisator of via haar website https://www.lck3d.be/tombola tot en met 2 april 2021 om 24:00u.

Door hun deelname aan de tombola verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen zij elke beslissing die de Organisator dienaangaande treft. 

3. De Opbrengst

De opbrengst van deze tombola zal volledig ten goede komen van de goede doelen vermeld op de website van de Organisator. 

4. De Prijzen

De tombolaprijzen worden vermeld op de website van de Organisator www.lck3d.be/tombola

De winner moet de prijs aanvaarden zoals afgeleverd door de Organisator. Hij/Zij kan geen aanspraak maken op compensatie. De Organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af bij incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden of gebruiken van de prijs door de winnaar. 

5. De Trekking

Aan elke prijs zal een lotnummer worden toegekend dat recht geeft op deze prijs. 

De trekking van de winnende loten gebeurt op zondag 18 april 2021 tussen 14u en 16u. Dit zal gebeuren door een videopost via de website van de Organisator. De winnende loten zullen worden geregistreerd door de organisator en consulteerbaar zijn via de website van de Organisator. 

Op de dag van de trekking van de winnende loten wordt eerst het lot met de laagste prijs getrokken. Daaropvolgend wordt het winnende nummer voor de tweede laagste prijs getrokken enz. tot de hoogste prijs. 

Prijswinnaars kunnen zich kenbaar maken door tegen uiterlijk 21 mei 2021 hetzij contact op te nemen met één van de leden van de Organisator, hetzij door een mail te sturen aan de Organisator (tombola@lck3d.be). 

Wanneer een winnend lot niet werd opgenomen tegen uiterlijk 30 juni 2021, 24.00 u, is de winnaar vervallen van zijn recht op het aan het winnend lot verbonden prijs. 

Prijzen kunnen worden afgehaald bij één van de leden van de Organisator mits voorlegging van het overeenkomstige winnende lot en dit tot ten laatste 30 juni 2021, 24.00 u. Na deze datum vervalt onherroepelijk het recht op enige prijs. 

6. Algemene Bepalingen

De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde deze tombola te wijzigen om technische of organisatorische redenen. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is. 

Als het verloop van deze tombola door een technisch incident verstoord zou worden, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie-) problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze tombola uit te sluiten. 

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de Organisator en kan daar desgewenst worden afgeprint. 

Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van de Organisator, die autonoom oordeelt. 

Bij een gebeurlijke betwisting in rechte zullen enkel de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.